SP9XWM - 164 QSO's


1. HF50SW 2019-10-16 17:59 80M SSB SQ8PIW
2. HF50SW 2019-10-16 18:00 80M SSB SP8LNK
3. HF50SW 2019-10-16 18:01 80M SSB SQ7FBG
4. HF50SW 2019-10-16 18:02 80M SSB SP8DK
5. HF50SW 2019-10-16 18:02 80M SSB SQ5WJ
6. HF50SW 2019-10-16 18:02 80M SSB SQ8EFK
7. HF50SW 2019-10-16 18:03 80M SSB SP9HXE
8. HF50SW 2019-10-16 18:04 80M SSB SP6IZU
9. HF50SW 2019-10-16 18:04 80M SSB SQ9MYC
10. HF50SW 2019-10-16 18:04 80M SSB SN9CZ
11. HF50SW 2019-10-16 18:04 80M SSB SP9TDX
12. HF50SW 2019-10-16 18:05 80M SSB SP9PEW
13. HF50SW 2019-10-16 18:06 80M SSB UX7BF
14. HF50SW 2019-10-16 18:06 80M SSB SP3NNP
15. HF50SW 2019-10-16 18:06 80M SSB SQ9PL
16. HF50SW 2019-10-16 18:06 80M SSB SP5TAL
17. HF50SW 2019-10-16 18:07 80M SSB SP5XOL
18. HF50SW 2019-10-16 18:07 80M SSB SP9MAN
19. HF50SW 2019-10-16 18:08 80M SSB DL1EJG
20. HF50SW 2019-10-16 18:08 80M SSB SQ8PDR
21. HF50SW 2019-10-16 18:08 80M SSB SP5BWO
22. HF50SW 2019-10-16 18:09 80M SSB SP4DEB
23. HF50SW 2019-10-16 18:10 80M SSB SP9KW
24. HF50SW 2019-10-16 18:11 80M SSB DF1BN
25. HF50SW 2019-10-16 18:12 80M SSB SP3ITD
26. HF50SW 2019-10-16 18:12 80M SSB SP7BEO
27. HF50SW 2019-10-16 18:14 80M SSB SO8DAN
28. HF50SW 2019-10-16 18:14 80M SSB SP3IAS
29. HF50SW 2019-10-16 18:15 80M SSB SP7FPM
30. HF50SW 2019-10-16 18:15 80M SSB SQ1WW
31. HF50SW 2019-10-16 18:16 80M SSB SQ5OMO
32. HF50SW 2019-10-16 18:17 80M SSB SP9TKW
33. HF50SW 2019-10-16 18:17 80M SSB SQ9IAB
34. HF50SW 2019-10-16 18:18 80M SSB SQ5BUT
35. HF50SW 2019-10-16 18:18 80M SSB SP3FDZ
36. HF50SW 2019-10-16 18:19 80M SSB SQ9PCO
37. HF50SW 2019-10-16 18:20 80M SSB UR4UC
38. HF50SW 2019-10-16 18:21 80M SSB SP8ZAM
39. HF50SW 2019-10-16 18:23 80M SSB SP8AJC
40. HF50SW 2019-10-16 18:23 80M SSB SP9RQE
41. HF50SW 2019-10-16 18:24 80M SSB SQ2MO
42. HF50SW 2019-10-16 18:25 80M SSB SP4AWC
43. HF50SW 2019-10-16 18:26 80M SSB SP5HMD
44. HF50SW 2019-10-16 18:27 80M SSB SQ5WLH
45. HF50SW 2019-10-16 18:28 80M SSB OE8MKQ
46. HF50SW 2019-10-16 18:29 80M SSB SP5EXY
47. HF50SW 2019-10-16 18:29 80M SSB SQ5STY
48. HF50SW 2019-10-16 18:30 80M SSB SQ2LID
49. HF50SW 2019-10-16 18:31 80M SSB SP9RTL
50. HF50SW 2019-10-16 18:31 80M SSB SQ5EXM
51. HF50SW 2019-10-16 18:32 80M SSB SP3DVO
52. HF50SW 2019-10-16 18:33 80M SSB SQ2KRP
53. HF50SW 2019-10-16 18:33 80M SSB SQ9LOM
54. HF50SW 2019-10-16 18:34 80M SSB OK2BIQ
55. HF50SW 2019-10-16 18:34 80M SSB SP3TUT
56. HF50SW 2019-10-16 18:35 80M SSB SP9CRJ
57. HF50SW 2019-10-16 18:35 80M SSB SP1D
58. HF50SW 2019-10-16 18:36 80M SSB SP6ITF
59. HF50SW 2019-10-16 18:37 80M SSB SP5KVW
60. HF50SW 2019-10-16 18:37 80M SSB SQ7HJX
61. HF50SW 2019-10-16 18:38 80M SSB SP7GDP
62. HF50SW 2019-10-16 18:39 80M SSB 3Z4AI
63. HF50SW 2019-10-16 18:39 80M SSB SN15UE
64. HF50SW 2019-10-16 18:40 80M SSB SQ4OLI
65. HF50SW 2019-10-16 18:40 80M SSB SN0ARCO
66. HF50SW 2019-10-16 18:42 80M SSB SP4NMR
67. HF50SW 2019-10-16 18:43 80M SSB SP9CTW
68. HF50SW 2019-10-16 18:44 80M SSB HF7ST
69. HF50SW 2019-10-16 18:45 80M SSB SP6AHQ
70. HF50SW 2019-10-16 18:45 80M SSB SQ6WPM
71. HF50SW 2019-10-16 18:47 80M SSB SP3LRM
72. HF50SW 2019-10-16 18:48 80M SSB SP3PS
73. HF50SW 2019-10-16 18:49 80M SSB SP3HGD
74. HF50SW 2019-10-16 18:49 80M SSB SP2ATJ
75. HF50SW 2019-10-16 18:50 80M SSB SP9JMP
76. HF50SW 2019-10-16 18:51 80M SSB SP9BX
77. HF50SW 2019-10-16 18:52 80M SSB UB3YCJ
78. HF50SW 2019-10-16 18:52 80M SSB SQ9LPO
79. HF50SW 2019-10-16 18:54 80M SSB I2JSB
80. HF50SW 2019-10-16 18:55 80M SSB DL3SWS
81. HF50BG 2019-10-16 20:05 80M SSB SP9TBT/5
82. HF50BG 2019-10-16 20:05 80M SSB SQ9PCO
83. HF50BG 2019-10-16 20:07 80M SSB SP5OC
84. HF50BG 2019-10-16 20:08 80M SSB SQ7FBG
85. HF50BG 2019-10-16 20:08 80M SSB SQ6WPM
86. HF50BG 2019-10-16 20:09 80M SSB SQ8DAN
87. HF50BG 2019-10-16 20:10 80M SSB OE8MKQ
88. HF50BG 2019-10-16 20:10 80M SSB SP3NNP
89. HF50BG 2019-10-16 20:11 80M SSB SP7RFF
90. HF50BG 2019-10-16 20:11 80M SSB SP8DHI
91. HF50BG 2019-10-16 20:12 80M SSB SQ8Z
92. HF50BG 2019-10-16 20:12 80M SSB SP8IT
93. HF50BG 2019-10-16 20:13 80M SSB SP5XOL
94. HF50BG 2019-10-16 20:13 80M SSB SP9RPL
95. HF50BG 2019-10-16 20:14 80M SSB SQ9ORW
96. HF50BG 2019-10-16 20:14 80M SSB SP6MLF
97. HF50BG 2019-10-16 20:14 80M SSB SP3MGD
98. HF50BG 2019-10-16 20:15 80M SSB SP3IAS
99. HF50BG 2019-10-16 20:16 80M SSB SP9KW
100. HF50BG 2019-10-16 20:16 80M SSB DL1EJG
101. HF50BG 2019-10-16 20:17 80M SSB SQ4IOP
102. HF50BG 2019-10-16 20:18 80M SSB SQ7OFH
103. HF50BG 2019-10-16 20:18 80M SSB SQ4CVJ
104. HF50BG 2019-10-16 20:19 80M SSB SP9KTT
105. HF50BG 2019-10-16 20:19 80M SSB SQ2LID
106. HF50BG 2019-10-16 20:20 80M SSB HF3P
107. HF50BG 2019-10-16 20:21 80M SSB SQ9MCI
108. HF50BG 2019-10-16 20:24 80M SSB OK1CDS/P
109. HF50BG 2019-10-16 20:26 80M SSB SP3BES
110. HF50BG 2019-10-16 20:26 80M SSB SQ9LPO
111. HF50BG 2019-10-16 20:27 80M SSB SP9MK
112. HF50BG 2019-10-16 20:27 80M SSB SP3PS
113. HF50BG 2019-10-16 20:28 80M SSB SQ8EP
114. HF50BG 2019-10-16 20:30 80M SSB SQ7AIS
115. HF50BG 2019-10-16 20:32 80M SSB OK2BMV
116. HF50BG 2019-10-16 20:34 80M SSB DK7JL
117. HF50BG 2019-10-16 20:35 80M SSB DL3SWS
118. HF50BG 2019-10-16 20:37 80M SSB SP9RQE
119. HF50BG 2019-10-16 20:37 80M SSB SP4SHD
120. HF50BG 2019-10-16 20:38 80M SSB SQ8LUP
121. HF50BG 2019-10-16 20:39 80M SSB SP8KAF
122. HF50BG 2019-10-16 20:39 80M SSB HF7ST
123. HF50BG 2019-10-16 20:40 80M SSB SP5OXJ
124. HF50BG 2019-10-16 20:41 80M SSB DM1DE
125. HF50BG 2019-10-16 20:44 80M SSB SP9TKW
126. HF50BG 2019-10-16 20:50 80M SSB SP2GJI
127. HF50BG 2019-10-16 20:53 80M SSB SQ2HEN
128. HF50SW 2019-10-17 18:03 80M SSB SP9PAP
129. HF50BG 2019-10-17 18:04 80M SSB SP9PAP
130. HF50SW 2019-10-17 18:11 80M SSB SQ8PDR
131. HF50SW 2019-10-17 18:12 80M SSB SQ7FBG
132. HF50SW 2019-10-17 18:12 80M SSB SP2NBH/2
133. HF50SW 2019-10-17 18:13 80M SSB SN9CZ
134. HF50SW 2019-10-17 18:14 80M SSB SQ3ORI
135. HF50SW 2019-10-17 18:27 80M SSB SP3APP
136. HF50BG 2019-10-17 19:03 80M SSB SP9KW
137. HF50BG 2019-10-17 19:04 80M SSB SP9RQE
138. HF50BG 2019-10-17 19:06 80M SSB SQ3OPC
139. HF50BG 2019-10-17 19:08 80M SSB SP5XOL
140. HF50BG 2019-10-17 19:10 80M SSB SP1DRD
141. HF50BG 2019-10-17 19:11 80M SSB SQ7FBG
142. HF50BG 2019-10-17 19:12 80M SSB SP7RFF
143. HF50BG 2019-10-17 19:15 80M SSB SP7MB
144. HF50BG 2019-10-17 19:15 80M SSB SQ8RMX
145. HF50BG 2019-10-17 19:16 80M SSB SQ5EWN
146. HF50BG 2019-10-17 19:16 80M SSB SQ5STY
147. HF50BG 2019-10-17 19:17 80M SSB SP9BX
148. HF50BG 2019-10-17 19:17 80M SSB SP9MAN
149. HF50BG 2019-10-17 19:19 80M SSB SQ5KWD
150. HF50BG 2019-10-17 19:20 80M SSB SP7IIY
151. HF50BG 2019-10-17 19:21 80M SSB SP2ZHP
152. HF50BG 2019-10-17 19:23 80M SSB SP2JBJ
153. HF50BG 2019-10-17 19:23 80M SSB SP3OS
154. HF50BG 2019-10-17 19:24 80M SSB SQ6IUD
155. HF50BG 2019-10-17 19:25 80M SSB SP5HMD
156. HF50BG 2019-10-17 19:26 80M SSB SP4NMR
157. HF50BG 2019-10-17 19:27 80M SSB SP2ZCI
158. HF50BG 2019-10-17 19:27 80M SSB SP9RTL
159. HF50BG 2019-10-17 19:27 80M SSB UB3YCJ
160. HF50BG 2019-10-17 19:28 80M SSB SP9LLS
161. HF50BG 2019-10-17 19:29 80M SSB SP3FDZ
162. HF50BG 2019-10-17 19:36 80M SSB SP9DHY
163. HF50BG 2019-10-17 19:38 80M SSB SP7WMN
164. HF50BG 2019-10-17 19:43 80M SSB SP7FGA