SP9RQH - 358 QSO's


1. HF50BG 2019-10-05 07:12 40M SSB HB9SHI
2. HF50BG 2019-10-05 07:12 40M SSB DL3SDV
3. HF50BG 2019-10-05 07:15 40M SSB DL1EJG
4. HF50BG 2019-10-05 07:17 40M SSB SP9CTW
5. HF50BG 2019-10-05 07:23 40M CW DL1EJG
6. HF50BG 2019-10-05 07:25 40M SSB DK5EO
7. HF50BG 2019-10-05 07:28 40M SSB IK2JTS
8. HF50BG 2019-10-05 07:29 40M SSB UR4UC
9. HF50BG 2019-10-05 07:29 40M SSB OZ3FS
10. HF50BG 2019-10-05 07:30 40M SSB DL1LQC
11. HF50BG 2019-10-05 07:30 40M SSB ON4CB
12. HF50BG 2019-10-05 07:31 40M SSB IN3AUD
13. HF50BG 2019-10-05 07:31 40M SSB IW2MTA
14. HF50BG 2019-10-05 07:32 40M SSB IZ5CPK
15. HF50BG 2019-10-05 07:34 40M SSB I7FXH
16. HF50BG 2019-10-05 07:35 40M SSB HB9ZGZ
17. HF50BG 2019-10-05 07:36 40M SSB IU3GKJ/P
18. HF50BG 2019-10-05 07:36 40M SSB YL3GQ
19. HF50BG 2019-10-05 07:36 40M SSB IZ2ODT
20. HF50BG 2019-10-05 07:36 40M SSB YU1LQ
21. HF50BG 2019-10-05 07:37 40M SSB SA6FJY
22. HF50BG 2019-10-05 07:37 40M SSB IU3GOG
23. HF50BG 2019-10-05 07:37 40M SSB I6KYL
24. HF50BG 2019-10-05 07:38 40M SSB SP9UPK
25. HF50BG 2019-10-05 07:38 40M SSB SP9DEM
26. HF50BG 2019-10-05 07:39 40M SSB R3SB
27. HF50BG 2019-10-05 10:51 40M SSB LZ3SM
28. HF50BG 2019-10-05 10:54 40M SSB HB9BQR
29. HF50BG 2019-10-05 10:54 40M SSB ES1QD
30. HF50BG 2019-10-05 10:57 40M SSB E77EE
31. HF50BG 2019-10-05 12:21 80M SSB OM0MR
32. HF50BG 2019-10-05 12:21 80M SSB SQ8SEP
33. HF50BG 2019-10-05 12:21 80M SSB SP6RZK
34. HF50BG 2019-10-05 12:21 80M SSB SP7WLU
35. HF50BG 2019-10-05 12:22 80M SSB SP7PGK
36. HF50BG 2019-10-05 12:22 80M SSB S5MAX
37. HF50BG 2019-10-05 12:22 80M SSB SO5MAX
38. HF50BG 2019-10-05 12:22 80M SSB OM3KAH
39. HF50BG 2019-10-05 12:23 80M SSB SP3MEP
40. HF50BG 2019-10-05 12:23 80M SSB SQ9DHF
41. HF50BG 2019-10-05 12:24 80M SSB SQ6JNH
42. HF50BG 2019-10-05 12:24 80M SSB SP6BBE
43. HF50BG 2019-10-05 12:24 80M SSB SQ8PKI
44. HF50BG 2019-10-05 12:24 80M SSB SP9DEM
45. HF50BG 2019-10-05 12:25 80M SSB SP8AJC
46. HF50BG 2019-10-05 12:25 80M SSB SP5AYY
47. HF50BG 2019-10-05 12:25 80M SSB SP2ATJ
48. HF50BG 2019-10-05 12:26 80M SSB SP8DK
49. HF50BG 2019-10-05 12:26 80M SSB SP5HOC
50. HF50BG 2019-10-05 12:26 80M SSB SP5UAM
51. HF50BG 2019-10-05 12:27 80M SSB SP7FBX
52. HF50BG 2019-10-05 12:27 80M SSB SP7IIY
53. HF50BG 2019-10-05 12:27 80M SSB SP9L
54. HF50BG 2019-10-05 12:28 80M SSB SQ9PL
55. HF50BG 2019-10-05 12:28 80M SSB SP9CTW
56. HF50BG 2019-10-05 12:28 80M SSB SP9MAN
57. HF50BG 2019-10-05 12:29 80M SSB SP9TBT
58. HF50BG 2019-10-05 12:29 80M SSB SQ8JCB
59. HF50BG 2019-10-05 12:29 80M SSB SP7TEC
60. HF50BG 2019-10-05 12:29 80M SSB SQ7FBG
61. HF50BG 2019-10-05 12:29 80M SSB SQ7SAX
62. HF50BG 2019-10-05 12:30 80M SSB SP7LPD
63. HF50BG 2019-10-05 12:30 80M SSB SQ7JS
64. HF50BG 2019-10-05 12:30 80M SSB SP6O
65. HF50BG 2019-10-05 12:30 80M SSB OK6AB
66. HF50BG 2019-10-05 12:31 80M SSB SP6RK
67. HF50BG 2019-10-05 12:31 80M SSB SP5GOA
68. HF50BG 2019-10-05 12:32 80M SSB SN1944P
69. HF50BG 2019-10-05 12:32 80M SSB SP5XTY
70. HF50BG 2019-10-05 12:32 80M SSB SP5ZHH
71. HF50BG 2019-10-05 12:33 80M SSB SQ5JRE
72. HF50BG 2019-10-05 12:33 80M SSB SQ5WAJ/P
73. HF50BG 2019-10-05 12:33 80M SSB SQ4MIK
74. HF50BG 2019-10-05 12:34 80M SSB SQ3PKN
75. HF50BG 2019-10-05 12:34 80M SSB SP3RN
76. HF50BG 2019-10-05 12:34 80M SSB SQ3LVC
77. HF50BG 2019-10-05 12:35 80M SSB SP3JGI
78. HF50BG 2019-10-05 12:35 80M SSB SQ3F
79. HF50BG 2019-10-05 12:35 80M SSB SP2MKO
80. HF50BG 2019-10-05 12:36 80M SSB SP2CA
81. HF50BG 2019-10-05 12:36 80M SSB SQ2JK
82. HF50BG 2019-10-05 12:36 80M SSB SP2PBM
83. HF50BG 2019-10-05 12:37 80M SSB SP2ALT
84. HF50BG 2019-10-05 12:37 80M SSB SP7MB
85. HF50BG 2019-10-05 12:38 80M SSB SP9JPA
86. HF50BG 2019-10-05 12:38 80M SSB SQ9DXT
87. HF50BG 2019-10-05 12:38 80M SSB SQ8IFG
88. HF50BG 2019-10-05 12:39 80M SSB SQ9PCO
89. HF50BG 2019-10-05 12:39 80M SSB SP9QLL
90. HF50BG 2019-10-05 12:39 80M SSB SQ5WK
91. HF50BG 2019-10-05 12:39 80M SSB SP2GUC
92. HF50BG 2019-10-05 12:40 80M SSB SP2YKS
93. HF50BG 2019-10-05 12:40 80M SSB SP2KFQ
94. HF50BG 2019-10-05 12:40 80M SSB SP7MFY
95. HF50BG 2019-10-05 12:40 80M SSB SN6P
96. HF50BG 2019-10-05 12:40 80M SSB SP4SHW
97. HF50BG 2019-10-05 12:41 80M SSB SP9MZX
98. HF50BG 2019-10-05 12:41 80M SSB SP8PDE
99. HF50BG 2019-10-05 12:41 80M SSB SQ6COQ
100. HF50BG 2019-10-05 12:41 80M SSB SP9KLF
101. HF50BG 2019-10-05 12:41 80M SSB SP5DU
102. HF50BG 2019-10-05 12:42 80M SSB SP6BAK
103. HF50BG 2019-10-05 12:42 80M SSB SP3BIP
104. HF50BG 2019-10-05 12:42 80M SSB SP9FOW
105. HF50BG 2019-10-05 12:43 80M SSB SQ6RGG
106. HF50BG 2019-10-05 12:44 80M SSB SP6TRX
107. HF50BG 2019-10-05 12:44 80M SSB SP2IJ
108. HF50BG 2019-10-05 12:44 80M SSB SP5HZM
109. HF50BG 2019-10-05 12:44 80M SSB SP3SXB
110. HF50BG 2019-10-05 12:45 80M SSB SP8DY
111. HF50BG 2019-10-05 12:45 80M SSB SP8UFY
112. HF50BG 2019-10-05 12:45 80M SSB SP1GA
113. HF50BG 2019-10-05 12:45 80M SSB SP5NZG
114. HF50BG 2019-10-05 12:46 80M SSB SP8GOY
115. HF50BG 2019-10-05 12:46 80M SSB SP7MTW
116. HF50BG 2019-10-05 12:46 80M SSB SP9UPK
117. HF50BG 2019-10-05 12:46 80M SSB SP9RQH
118. HF50BG 2019-10-05 12:47 80M SSB SP9OJM
119. HF50BG 2019-10-05 12:47 80M SSB SP9GRF
120. HF50BG 2019-10-05 12:47 80M SSB SP6LZA
121. HF50BG 2019-10-05 12:47 80M SSB SQ6WPM
122. HF50BG 2019-10-05 12:48 80M SSB SP5BK
123. HF50BG 2019-10-05 12:48 80M SSB SQ9MEQ
124. HF50BG 2019-10-05 12:48 80M SSB SQ8NQY
125. HF50BG 2019-10-05 12:48 80M SSB SO9DXX
126. HF50BG 2019-10-05 12:49 80M SSB SP2AJN
127. HF50BG 2019-10-05 12:49 80M SSB SP2PHA
128. HF50BG 2019-10-05 16:20 80M SSB SQ9DHS
129. HF50BG 2019-10-05 16:21 80M SSB SQ6JFR
130. HF50BG 2019-10-05 16:22 80M SSB SQ9PCO
131. HF50BG 2019-10-05 16:22 80M SSB SP9AVR
132. HF50BG 2019-10-05 16:23 80M SSB SP1LOO
133. HF50BG 2019-10-05 16:23 80M SSB SP5GEO
134. HF50BG 2019-10-05 16:23 80M SSB SQ8PDR
135. HF50BG 2019-10-05 16:24 80M SSB SQ3WRL
136. HF50BG 2019-10-05 16:24 80M SSB SP9MAN
137. HF50BG 2019-10-05 16:24 80M SSB SP8MZB
138. HF50BG 2019-10-05 16:25 80M SSB SQ9ITA
139. HF50BG 2019-10-05 16:25 80M SSB SP9XCJ
140. HF50BG 2019-10-05 16:25 80M SSB SQ9NKG
141. HF50BG 2019-10-05 16:26 80M SSB SP5GLK
142. HF50BG 2019-10-05 16:26 80M SSB HF60KJM/9
143. HF50BG 2019-10-05 16:26 80M SSB SP1DTM
144. HF50BG 2019-10-05 16:26 80M SSB SQ3PKN
145. HF50BG 2019-10-05 16:27 80M SSB SP4GFG
146. HF50BG 2019-10-05 16:27 80M SSB OK6TT
147. HF50BG 2019-10-05 16:28 80M SSB OM3CHR
148. HF50BG 2019-10-05 16:28 80M SSB SQ5WH
149. HF50BG 2019-10-05 16:28 80M SSB SP6EO
150. HF50BG 2019-10-05 16:29 80M SSB SP6KEO
151. HF50BG 2019-10-05 16:29 80M SSB SP3NNP
152. HF50BG 2019-10-05 16:29 80M SSB SP4MPN
153. HF50BG 2019-10-05 16:29 80M SSB SQ3KNI
154. HF50BG 2019-10-05 16:30 80M SSB 3Z4AI
155. HF50BG 2019-10-05 16:30 80M SSB SP7ER
156. HF50BG 2019-10-05 16:31 80M SSB DL1EJG
157. HF50BG 2019-10-05 16:32 80M SSB SP2IJ
158. HF50BG 2019-10-05 16:32 80M SSB SP3ITD
159. HF50BG 2019-10-05 16:32 80M SSB SP3TYJ
160. HF50BG 2019-10-05 16:32 80M SSB SP3POB
161. HF50BG 2019-10-05 16:33 80M SSB SP3FDZ
162. HF50BG 2019-10-05 16:33 80M SSB SQ3ODX
163. HF50BG 2019-10-05 16:33 80M SSB DL3AWB
164. HF50BG 2019-10-05 16:33 80M SSB SP3IIZ
165. HF50BG 2019-10-05 16:34 80M SSB SP3AWK
166. HF50BG 2019-10-05 16:34 80M SSB SQ4IXL
167. HF50BG 2019-10-05 16:35 80M SSB SP4ECX
168. HF50BG 2019-10-05 16:35 80M SSB ON4CB
169. HF50BG 2019-10-05 16:36 80M SSB SP5AKP
170. HF50BG 2019-10-05 16:36 80M SSB DG6MAY
171. HF50BG 2019-10-05 16:37 80M SSB SP6JBF/3
172. HF50BG 2019-10-05 16:38 80M SSB SP6TT
173. HF50BG 2019-10-05 16:38 80M SSB SQ7NPA
174. HF50BG 2019-10-05 16:38 80M SSB SP7TW
175. HF50BG 2019-10-05 16:39 80M SSB SQ7RKK
176. HF50BG 2019-10-05 16:39 80M SSB SP7MAZ
177. HF50BG 2019-10-05 16:39 80M SSB SP8NFC
178. HF50BG 2019-10-05 16:39 80M SSB SO8DAN
179. HF50BG 2019-10-05 16:40 80M SSB SP8RSL
180. HF50BG 2019-10-05 16:40 80M SSB SP8CHI
181. HF50BG 2019-10-05 16:41 80M SSB SQ9PUW
182. HF50BG 2019-10-05 16:41 80M SSB SP9NLX
183. HF50BG 2019-10-05 16:41 80M SSB SP9QMH
184. HF50BG 2019-10-05 16:42 80M SSB SQ9IWQ
185. HF50BG 2019-10-05 16:42 80M SSB SP9RTL
186. HF50BG 2019-10-05 16:42 80M SSB SP9IVD
187. HF50BG 2019-10-05 16:42 80M SSB HF100PS
188. HF50BG 2019-10-05 16:43 80M SSB SN9CZ
189. HF50BG 2019-10-05 16:43 80M SSB SP9EGM
190. HF50BG 2019-10-05 16:44 80M SSB SP8I
191. HF50BG 2019-10-05 16:44 80M SSB SQ9OUG
192. HF50BG 2019-10-05 16:44 80M SSB SP5ALP
193. HF50BG 2019-10-05 16:45 80M SSB SP5ELW
194. HF50BG 2019-10-05 16:45 80M SSB SP9EKF
195. HF50BG 2019-10-05 16:45 80M SSB SP9GM
196. HF50BG 2019-10-05 16:46 80M SSB SP9FKU
197. HF50BG 2019-10-05 16:46 80M SSB SP9CUA
198. HF50BG 2019-10-05 16:46 80M SSB SP9QZX
199. HF50BG 2019-10-05 16:47 80M SSB SQ8PIW
200. HF50BG 2019-10-05 16:47 80M SSB SQ8RMX
201. HF50BG 2019-10-05 16:47 80M SSB SQ8MAQ
202. HF50BG 2019-10-05 16:48 80M SSB SP8WW
203. HF50BG 2019-10-05 16:48 80M SSB SP8ONB
204. HF50BG 2019-10-05 16:48 80M SSB SP5F
205. HF50BG 2019-10-05 16:48 80M SSB SP2FMN
206. HF50BG 2019-10-05 16:49 80M SSB SQ2NUK
207. HF50BG 2019-10-05 16:49 80M SSB SQ1BVI
208. HF50BG 2019-10-05 16:49 80M SSB SP5ZIP
209. HF50BG 2019-10-05 16:50 80M SSB SP3FTA
210. HF50BG 2019-10-05 16:50 80M SSB SP3KYY
211. HF50BG 2019-10-05 16:50 80M SSB DK2CF
212. HF50BG 2019-10-05 16:50 80M SSB SP1BER
213. HF50BG 2019-10-05 16:51 80M SSB SP6U
214. HF50BG 2019-10-05 16:51 80M SSB SP3WYZ
215. HF50BG 2019-10-05 16:51 80M SSB SQ2VF
216. HF50BG 2019-10-05 16:52 80M SSB SP5NHV
217. HF50BG 2019-10-05 16:52 80M SSB SP8LM
218. HF50BG 2019-10-05 16:53 80M SSB SQ6KOA
219. HF50BG 2019-10-05 16:53 80M SSB OK1VEI
220. HF50BG 2019-10-05 16:54 80M SSB SP3VZL
221. HF50BG 2019-10-05 16:54 80M SSB SQ3LVN
222. HF50BG 2019-10-05 16:54 80M SSB SP3KLZ
223. HF50BG 2019-10-05 16:54 80M SSB SP3TYI
224. HF50BG 2019-10-05 16:55 80M SSB SQ3OS
225. HF50BG 2019-10-05 16:55 80M SSB SP3PJA
226. HF50BG 2019-10-05 16:55 80M SSB UB3YCJ
227. HF50BG 2019-10-05 16:56 80M SSB SP4CUF
228. HF50BG 2019-10-05 16:56 80M SSB SQ5MR
229. HF50BG 2019-10-05 16:56 80M SSB SP5TE
230. HF50BG 2019-10-05 16:56 80M SSB SO5A
231. HF50BG 2019-10-05 16:57 80M SSB SP5ICX
232. HF50BG 2019-10-05 16:57 80M SSB SP5STU
233. HF50BG 2019-10-05 16:58 80M SSB SQ7OIW
234. HF50BG 2019-10-05 16:58 80M SSB SP8DIP
235. HF50BG 2019-10-05 16:58 80M SSB SP8IMG
236. HF50BG 2019-10-05 16:59 80M SSB SQ7HJZ
237. HF50BG 2019-10-05 16:59 80M SSB SQ7BTK
238. HF50BG 2019-10-05 16:59 80M SSB SP9KW
239. HF50BG 2019-10-05 17:00 80M SSB SP9TAR
240. HF50BG 2019-10-05 17:00 80M SSB SP9CCD
241. HF50BG 2019-10-05 17:00 80M SSB SP9FZU
242. HF50BG 2019-10-05 17:01 80M SSB SP8RSU
243. HF50BG 2019-10-05 17:01 80M SSB SP9WZA
244. HF50BG 2019-10-05 17:01 80M SSB SP9AWS
245. HF50BG 2019-10-05 17:02 80M SSB SP1NQN
246. HF50BG 2019-10-05 17:02 80M SSB SP9JMP
247. HF50BG 2019-10-05 17:02 80M SSB SP4BAO
248. HF50BG 2019-10-05 17:03 80M SSB SP4LVC
249. HF50BG 2019-10-05 17:03 80M SSB SP1QA
250. HF50BG 2019-10-05 17:04 80M SSB SP9VEY
251. HF50SW 2019-10-06 05:57 80M SSB SQ9ITA
252. HF50SW 2019-10-06 05:57 80M SSB HF50BG
253. HF50SW 2019-10-06 05:57 80M SSB SP7KED
254. HF50SW 2019-10-06 05:58 80M SSB SP8IMG
255. HF50SW 2019-10-06 05:58 80M SSB SP9KLF
256. HF50SW 2019-10-06 05:58 80M SSB SP9GRF
257. HF50SW 2019-10-06 05:58 80M SSB SP8GKE
258. HF50SW 2019-10-06 05:58 80M SSB SP9RQH
259. HF50SW 2019-10-06 05:58 80M SSB SP2FP
260. HF50SW 2019-10-06 05:58 80M SSB SP3TYJ
261. HF50SW 2019-10-06 05:58 80M SSB SP3POB
262. HF50SW 2019-10-06 05:59 80M SSB SQ6RGG
263. HF50SW 2019-10-06 05:59 80M SSB SP9UPK
264. HF50SW 2019-10-06 05:59 80M SSB SO9DXX
265. HF50SW 2019-10-06 05:59 80M SSB SP9DEM
266. HF50SW 2019-10-06 05:59 80M SSB SQ2NUK
267. HF50SW 2019-10-06 06:00 80M SSB SQ5EXY
268. HF50SW 2019-10-06 06:18 80M SSB SP9SDR
269. HF50SW 2019-10-06 06:18 80M SSB SP5TE
270. HF50SW 2019-10-06 06:19 80M SSB SP9NLU
271. HF50SW 2019-10-06 06:20 80M SSB SP7KMX
272. HF50SW 2019-10-06 06:21 80M SSB SQ9PCO
273. HF50SW 2019-10-06 06:22 80M SSB SP2ILQ
274. HF50SW 2019-10-06 06:22 80M SSB SQ8PIW
275. HF50SW 2019-10-06 06:29 80M SSB SQ7CGN
276. HF50SW 2019-10-06 06:30 80M SSB SQ9DXT
277. HF50SW 2019-10-06 06:31 80M SSB SP9EKF
278. HF50SW 2019-10-06 06:31 80M SSB SP4G
279. HF50SW 2019-10-06 06:33 80M SSB SP9IEK
280. HF50SW 2019-10-06 06:35 80M SSB SP9WZO
281. HF50SW 2019-10-06 06:36 80M SSB SP4AWE
282. HF50SW 2019-10-06 06:36 80M SSB SQ2DYF
283. HF50SW 2019-10-06 06:37 80M SSB SQ1NXW
284. HF50SW 2019-10-06 06:37 80M SSB SQ9BDB
285. HF50SW 2019-10-06 06:38 80M SSB SP9SMD
286. HF50SW 2019-10-06 06:40 80M SSB SP2MHD
287. HF50SW 2019-10-06 06:40 80M SSB SP7PGK
288. HF50SW 2019-10-06 06:43 80M SSB SQ7SAU
289. HF50SW 2019-10-06 06:44 80M SSB SQ2HXW
290. HF50SW 2019-10-06 06:46 80M SSB SP6DZ
291. HF50SW 2019-10-06 06:48 80M SSB SP2KFL
292. HF50SW 2019-10-06 06:48 80M SSB SP3ZHP
293. HF50SW 2019-10-06 06:49 80M SSB 3Z3AHK
294. HF50SW 2019-10-06 06:50 80M SSB SO5MAX
295. HF50SW 2019-10-06 06:51 80M SSB SP2AYC
296. HF50SW 2019-10-06 10:56 40M CW SP9DEM
297. HF50SW 2019-10-06 10:56 40M CW SP9UPK
298. HF50SW 2019-10-06 10:57 40M SSB SP9JPA
299. HF50SW 2019-10-06 10:57 40M SSB SP3RN
300. HF50SW 2019-10-06 10:58 40M SSB SP9CTW
301. HF50SW 2019-10-06 11:00 40M PSK31 SP9DEM
302. HF50SW 2019-10-06 11:00 40M SSB DG6CA/P
303. HF50SW 2019-10-06 11:01 40M SSB ES3TI
304. HF50SW 2019-10-06 11:01 40M SSB S51AP
305. HF50SW 2019-10-06 11:02 40M SSB DB1MI
306. HF50SW 2019-10-06 11:03 40M SSB DL1YEG
307. HF50SW 2019-10-06 11:04 40M SSB DL1MDU
308. HF50SW 2019-10-06 11:05 40M SSB IZ7QEN
309. HF50SW 2019-10-06 11:06 40M SSB OE8MKQ
310. HF50SW 2019-10-06 11:06 40M SSB YU1VY
311. HF50SW 2019-10-06 11:06 40M SSB OE9DAI
312. HF50SW 2019-10-06 11:08 40M SSB DG9BBC
313. HF50SW 2019-10-06 11:09 40M SSB YO5PHU
314. HF50SW 2019-10-06 11:09 40M SSB YT1EKB
315. HF50SW 2019-10-06 11:10 40M SSB SP4CPB
316. HF50SW 2019-10-06 11:11 40M SSB SP6OJG
317. HF50SW 2019-10-06 11:11 40M PSK31 SP9UPK
318. HF50SW 2019-10-06 11:12 40M SSB UR5XBH
319. HF50SW 2019-10-06 11:14 40M SSB DL1EJG
320. HF50SW 2019-10-06 11:14 40M SSB DL1GWP
321. HF50SW 2019-10-06 11:15 40M PSK31 SO9DXX
322. HF50SW 2019-10-06 11:17 40M SSB SQ9CXC
323. HF50SW 2019-10-06 11:17 40M SSB SP9WAN
324. HF50SW 2019-10-06 11:17 40M SSB SP9FKQ
325. HF50SW 2019-10-06 11:17 40M SSB SQ9IDG
326. HF50SW 2019-10-06 11:17 40M SSB SP9OJW
327. HF50SW 2019-10-06 11:18 40M SSB SP9BGS
328. HF50SW 2019-10-06 11:18 40M PSK31 SP9RQH
329. HF50SW 2019-10-06 14:24 40M SSB SM7MRJ
330. HF50SW 2019-10-06 14:25 40M SSB DL2JX
331. HF50SW 2019-10-06 14:27 40M SSB IU8DHF
332. HF50SW 2019-10-06 14:28 40M SSB IZ2DTL
333. HF50SW 2019-10-06 14:29 40M SSB IW2ODI
334. HF50SW 2019-10-06 14:29 40M SSB DL6FAX
335. HF50SW 2019-10-06 14:33 40M CW DL1EJG
336. HF50SW 2019-10-06 14:34 40M SSB DK1FD
337. HF50BG 2019-10-13 09:41 2M FM SP9SDJ
338. HF50BG 2019-10-13 09:41 2M FM SP9ETA
339. HF50BG 2019-10-13 09:43 2M FM SQ9IWS/P
340. HF50BG 2019-10-13 09:44 2M FM SP9DEM
341. HF50BG 2019-10-13 09:44 2M FM SP9JTZ
342. HF50BG 2019-10-13 09:44 2M FM SQ9MEQ
343. HF50BG 2019-10-13 09:44 2M FM SP9KLF
344. HF50BG 2019-10-13 09:47 2M FM SQ9BDL
345. HF50BG 2019-10-13 09:49 2M FM SP9YJC
346. HF50BG 2019-10-13 09:49 2M FM SP9IDA
347. HF50BG 2019-10-20 06:23 80M SSB SP8DWI
348. HF50BG 2019-10-20 06:24 80M SSB SQ9PCO
349. HF50BG 2019-10-20 06:25 80M SSB SP2OB
350. HF50BG 2019-10-20 06:25 80M SSB SO5AJI
351. HF50BG 2019-10-20 06:25 80M SSB SP3NNP
352. HF50BG 2019-10-20 06:27 80M SSB SP9KW
353. HF50BG 2019-10-20 06:27 80M SSB SO8DAN
354. HF50BG 2019-10-20 06:28 80M SSB SN9CZ
355. HF50BG 2019-10-20 06:28 80M SSB DL1EJG
356. HF50BG 2019-10-20 06:31 80M SSB SP9MQS
357. HF50BG 2019-10-20 06:32 80M SSB OK4RQ
358. HF50BG 2019-10-20 06:33 80M SSB OK1OFM